Privacybeleid

De informatie die door cliënt wordt verstrekt, blijft altijd vertrouwelijk en zal nooit met derden worden gedeeld. Mocht dit wel wenselijk zijn, dan wordt altijd vooraf en nadrukkelijk schriftelijke toestemming gevraagd aan de cliënt.
Wij werken met een patiëntendossier, in het dossier worden de volgende gegevens opgenomen.

  • Personalia en identificatiegegevens
  • Financiële en administratieve gegevens
  • Gegevens omtrent hulpvraag en behandeling

Doel van het patiëntendossier.

  • Registratie van de geleverde behandeling
  • Mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan de patiënt
  • Mogelijkheid om gegeven zorg financiëel af te handelen

Het is de patiënt altijd toegestaan kennis te nemen van de gegevens, met betrekking tot zijn persoon.
Indien u van mening bent, dat ik niet juist met uw gegevens omga, wil ik u vragen dit direct, aan mij kenbaar te maken.
De behandeling geschiedt in een afgesloten ruimte, waarin alleen therapeut en cliënt zich bevinden.
Mocht behoefte bestaan, vanuit uw oogpunt een begeleider mee te nemen, dan is dit toegestaan. Cliënt dient wel tevoren uitdrukkelijk toestemming te geven.
Mocht er een situatie ontstaan, die niet gewenst is, of regels van normen en fatsoen worden overtreden, dan behouden beide partijen het recht de behandeling te stoppen.